Què és el RGPD? Per què ho necessito?

El Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE.

1 setembre, 2021

El RGPD està vigent des del 25 de maig de 2016 i és d’obligat compliment en cada estat de la Unió Europea des del passat 25 de maig de 2018.

El RGPD s’aplica a les operacions realitzades sobre dades personals de ciutadans residents a la UE (Deno minats INTERESSATS), efectuades per un Responsable o un Encarregat del tractament que:

  • Està establert a la Unió Europea, independentment que el tractament tingui lloc a la UE o no.
  • No està establert a la Unió Europea, sempre que les activitats del tractament estiguin relacionades amb:
  • L’oferta de béns o serveis a persones residents a la UE es pagui o no per això.
  • El control de la conducta de les persones, si té lloc a la UE.
  • No està establert a la Unió Europea, però sigui aplicable la legislació d’on estat de la UE.

El RGPD no s’aplica al tractament de dades entre persones individuals en l’exercici d’activitats exclusivament personals o domèstiques (Excepte l’excepció de si alguna d’aquestes persones realitza el tractament per a l’exercici d’una activitat econòmica).

En definitiva, el reglament RGPD en rang de llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, serà d’obligat compliment per a totes les persones físiques i jurídiques que en l’exercici de les seves activitats tractin dades personals, amb el ben entès que les dades d’empreses no són dades personals i d’altra banda tenint en compte que les persones individuals en les seves activitats personals o domèstiques no resulten afectats pel reglament RGPD.

Necessites ajuda?

Telefona’ns al 93 805 29 24

I una persona del nostre equip li atendrà